Fax-i juaj ƫshtƫ dƫrguar me sukses.

ElektroFisniku